BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 3 Ocak 2024

UASK 2024 – Uluslararası katılımlı Akciğer Sağlığı Kongresi’nde bildiriler, sözel veya poster (elektronik poster) şeklinde sunulacaktır. Yurt içinden gönderilecek bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bu bildirilerin sunumları Türkçe olarak yapılacaktır. Yurt dışından gönderilecek bildiri özetleri İngilizce olarak hazırlanabilir.

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya elektronik poster) ve çalışmanın Akciğer Sağlığı uzmanlığının hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir. Akciğer Sağlığı uzmanlık alt alanları aşağıda belirtilmiştir.

Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriğine göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve uzmanlık alt alanını değiştirme hakkına sahiptir.

Olgu sunumları sözel sunum olarak KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Akciğer Sağlığı uzmanlık alt alanları:
 • Akciğer Enfeksiyonları ve Tüberküloz
 • Astım ve Allerji- İmmonuloji
 • Çevre ve Meslek Hastalıkları
 • Dijital Sağlık
 • Girişimsel Pulmonoloji
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 • KOAH
 • Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi
 • Pulmoner Rehabilitasyon ve Palyatif Bakım
 • Pulmoner Vasküler Hastalıklar
 • Sağlık Politikaları Bilim Kurulu
 • Torasik Onkoloji
 • Tütün
 • Uykuda Solunum Bozuklukları
 • Yoğun Bakım
 • Diğer
Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:
 • Kongre için bildiri özetleri sadece bu sitede yer alan online sistem aracığı ile kabul edilecektir. E-posta ya da posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İlk girişte öncelikle yeni kullanıcı olarak kayıt olmak gerekmektedir.
 • Bildiri özeti formunda sizden istenilen tüm alanları düzgün şekilde doldurmalısınız. Özellikle özetinizi gönderdikten sonra, düzenleme yapabilmeniz için gerekli olan şifrelerin tarafınıza ulaşabilmesi için E-POSTA adresinizi doğru girmeye özen gösteriniz. Kabul yazıları dahil olmak üzere yazarlarla iletişim bu kanalla yürütülecektir.
 • Çalışma daha önce herhangi bir ulusal toplantıda SUNULMAMIŞ olmalıdır. Ulusal / uluslararası bir dergide YAYINLANMAMIŞ olmalıdır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan başlık ve yazar adı hariç 350 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Bildiri başlığı en fazla 12 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. Türkçe’ye çevrilmiş ifadeler tercih edilmelidir.
 • Bildirideki birinci isim olan ve bildiriyi sunacak olan yazar, çalışmayı yaparak tamamlamış olduğu kurumdan ayrılmışsa, kurum ismi olarak çalışmayı gerçekleştirdiği kurumu, yazışma adresi olarak ise yeni kurumunu belirtmelidir.
 • Birden fazla bildiri özeti gönderecekseniz, göndereceğiniz bu bildirileri de aynı hesap altından göndermelisiniz.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir. Özetinizin yarım kalmaması ve hatalı olarak kaydolmaması için bu konuya dikkat ediniz.
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların herhangi bir finansal bağlantısı varsa açıklanmalıdır. Yoksa bu da belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermeli, her bölümün içeriği online özet kayıt sayfasında kendisine ayrılan alana (pencereye) yazılmalıdır.
 • Poster bildirilerde bildiriyi sunacak olan yazar, belirtilen gün ve saatte bildirisinin başında olmalı ve bildiri değerlendirme komisyonuna bildiriyi sunarak tartışmalıdır.
 • Klinik araştırmalarda etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
ÇALIŞMALAR için:
 • Giriş-Amaç
 • Gereç ve Yöntem
 • Bulgular
 • Tartışma-Sonuç
OLGULAR için:
 • Giriş-Amaç
 • Olgu
 • Tartışma-Sonuç
bölümleri yer almalıdır.
 • Olgu sunumlarında amaç özellikli ve az görülen olgular hakkında deneyimlerimizi paylaşmak ve farkındalığı arttırmak olmalıdır. Bu amaca hizmet etmeyen ve yapılandırılmış formata uymayan özetler kabul edilmeyecektir.
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıda belirtilen özet bölümlerini içermeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri kabulleri, hakem değerlendirmeleri sonucuna göre ‘KABUL’ veya ‘RED’ olarak e-posta adreslerine iletilecektir.
 • Kabul edilen bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanabilmesi için; bildiri sahibinin kongre kaydının tamamlanmış olması ve kongrede sunulmuş olması gerekmektedir. Aksi halde bildiri kitabından sunulmayan bildiri çıkartılacaktır.
 • Olgu sunumlarında ancak literatüre katkı sağlayacakları düşünülen, hasta yönetimini etkileyebilecek özelliğe sahip olan ve hasta ile ilgili tam bilgi içeren bildiri özetleri kabul edilecek ve ANCAK POSTER OLARAK sunulması mümkün olabilecektir. Poster sunumlarında mümkün olduğunca görsel bilgiler sunulmalıdır.
 • Akademik teşvik ve Doçentlik başvurularına uygun olarak kongremiz uluslararası katılımlı kongre olarak planlanmış olup, kongremizde sunulacak sözel bildiriler ile bilimsel toplantılarda konuşmaların tam metinleri gönderilirse kongre sonrasında tam metin online bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır.
 • BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 25 ARALIK 2023 SAAT 23.59’DUR.

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR.

BİLDİRİLERİN KABULÜNDEN SONRA ‘Sözel Bildiri Hazırlama’, ‘Elektronik Poster Bildiri Hazırlama’ ve ‘Tam Metin Gönderimi’ için;
Sözel Bildiri Hazırlama

Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlarda her bir sunum için belirlenen süre (sunum ve tartışma) toplam 10 dakikadır. Bu süre aşılmamalıdır. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.

Sözel bildiriler kongre merkezinde yerinde sunulacak olup, oturum gün ve saatinde ilgili salonda sunulmayan bildiriler final bildiri kitabında yer almayacaktır.

Elektronik Poster Bildiri Hazırlama
 • Daha önceden hazırlamış olduğunuz poster dosyanızı (Word veya Powerpoint formatında sadece yazı, tablo ve şekiller) bir sayfaya sığacak şeklinde bilgisayarınızda hazır bulundurunuz.
 • Kongre bildiri gönderimi sayfasından daha önce özet göndermek için kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapınız. Sağ alt taraftaki "e-poster Yükleme Paneli" bağlantısına tıklayınız. Burada en üstte “Poster ekle” butonunu tıklayarak bilgileri girip, “Dosya Seç” butonuyla da bilgisayarınızda PDF olarak kayıtlı posterinizi seçip kaydet diyerek işlemi tamamlayınız. Yine bu alanda gerekli gördüğünüz zaman yüklemiş olduğunuz e-posterinizi güncelleyebilirsiniz.
 • Posteriniz kongre sırasında bilgisayarlardan elektronik poster oynatıcısı ile dönüşümlü olarak gösterilecektir.
Tam Metin Gönderimi
 • Doçentlik başvurularına uygun olarak kongremiz uluslararası kongre olarak planlanmış olup, kongremizde sunulacak sözel bildiriler ile bilimsel toplantılarda konuşmaların tam metinleri gönderilirse kongre sonrasında tam metin online bildiri kitabı olarak yayınlanacaktır. Poster bildirilerin tam metinleri kabul edilmeyecektir.
 • Tam metinler; UASK 2024 kongresi tamamlandıktan sonra info@uask2024.com e-posta adresine 18 Mart 2024 tarihine kadar gönderilmesi gereklidir.
 • Tam metinlerin Word formatında hazırlanması ve maksimum 4 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Tablo ve görseller istenildiği şekilde kullanılabilir. (Sözel bildiriler için; Başlık, Yazarlar, Türkçe ve/veya İngilizce özet, Giriş-Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma-Sonuç-- bölümleri yer almalıdır.)